PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

 

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?
Svar: 11,25 inkl. moms + 750 kr. i fast afgift (2009)
Prisen er uden den store udgift til vandafledningsafgift. Prisen kan oplyses hos VandCenter Syd as.


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: temmelig hårdt vand, det vil sige 16-18 odH ~ 5-6 mol/m3


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: ja


Må jeg bruge vand til at vande min have? 
Svar: Ja, med følgende undtagelse:
I tørkeperioder eller ved et for stort vandforbrug træder vores havevandingsfordeling i kraft, så man kun må vande hver 10. dag, fra kl. 21.00 til 06.00. Ens endetal i husnummer er gældende for dato: endetal1 vander den 1., 11 og 21. i måneden o.s.v.  
Information herom vil ske på hejmmesiden 

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja - læs mere under menupunkt Vandkvalitet


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Kontakt venligst omgående driftsleder på tlf.22 41 43 61, se endvidere under menupunkt Kontakt

Hvor er min målerbrønd eller stophane placeret?
Svar: Kontakt driftsleder på tlf. 22 41 43 61, se endvidere under menupunkt Kontakt 
Der er to slags installationer: De fleste andelshavere har en målerbrønd eller stophane placeret ca. 1 m inde på egen grund. Disse er vandforsyningens ansvar.
Ellers er nogle målerbrønde og stophaner, anbragt på jordledningen efter aftale med andelshaver (kan være sket 
for flere år siden), og dem har vandforsyningen ingen tegninger over, og de er grundejers ansvar

Forbruger har pligt til at holde brøndlåg eller stophanedæksel synligt og tilgængeligt.
Skal vandforsyningen komme og påvise placering af målerbrønd eller stophane opkræves et gebyr på 625,- kr.
 

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Som udgangspunkt ja. Målerne er underkastet en lovpligtig kontrol
Hvis du tvivler, kan du skriftligt forlange at vandforsyningen kontrollerer nøjagtigheden af vandmåleren
Hvis kontrollen viser, at den måler korrekt, er det på grundejerens bekostning


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Ja, så kan du holde øje med utætheder på installationerne, som kan blive dyrt for dig, og så hjælper du også vandforsyningen med at spare på vandressourcerne til gavn for alle


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Kontakt vandforsyningens regnskabskontor Vandværkernes EDB-Service tlf: 75 39 32 55 eller vandforsyningens  
kasserer Bent Bendixen, tlf. 65 96 40 65, se menupunkt Fakta


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Kontakt vandforsyningens regnskabskontor Vandværkernes EDB-Service, se menupunkt Fakta


Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?
Svar: Du skal være andelshaver af Trøstrup Vandværk for at få leveret vand. Hvis Vandværket kommer ud i økonomiske
vanskeligheder hæfter andelshaveren med sit indskud i vandværket

Der er en våd plet i min indkørsel eller have?
Svar: Det kan tyde på et brud på din jordledning. Undersøg først om pletten er der, hvor jordledningen er placeret. Kontakt Tag derefter kontakt til en VVS-entreprenør der får repareret bruddet. Du har selv ansvaret for at jordledningen er tæt og vedligeholdes.

Der er brud på min stikledning?
Svar: Opdager du et brud på stikledningen uden for din grund, skal du kontakte vandværket.

Min stophane virker ikke?

Svar: Stophanen som sidder ved skel eller uden for din grund tilhører vandværket og må kun lukkes af vandværket eller VVS-installatør. Hvis stophanen ikke virker kontakt vandværket.

Hvis stophanen er placeret på jordledning er det dit ansvar. kontakt en VVS-installatør for reparation.

Min stikledning er gravet over?
Svar: Hvis stikledningen er gravet over, så kontakt vandforsyningen. Udgifterne til reparation af stikledningen skalbetales af den ansvarlige for skaden. 


 

Vidste du at..

Vidste du at...