PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Vandspild på ejendom
Al vandforbrug på beboelses ejendomme skal betales af ejeren.


Eftergivelse af vandspild
Hvis der er vandspild ved lækage fra skjulte rør kan der ske eftergivelse.
Hvis kravet eftergives, skal det trækkes fra det anslåede årlige forbrug tillagt en selvrisiko 300 m3.
Den anslåede værdi er et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug.

Lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013 af lov om afgift af ledningsført vand.

Vandforsyningens krav
Vandforsyningen kræver dog, at forbrugeren kan dokumentere, at man med et rimeligt interval har foretaget aflæsning af ejendommens vandmåler for forebyggelse af spild.
Vandforsyningen skal heller ikke eftergive vandspildet.
Det er derfor meget vigtigt, at man jævnligt tjekker sin vandmåler og noterer sin aflæsning.

Ansøgningen udfyldes af forbrugeren og attesteres af den VVS-installatør, der har repareret skaden.

Find ansøgningsskema
her
Bagerst i skemaet findes en vejledning til, hvordan man udfylder ansøgningen.

Høje vandregninger kan undgås!
Læs opfordring fra FVD om at tjekke din vandmåler månedligt her
 

Vandspild på jordledning

Selvom stophanen eller målerbrønd er anlagt inde på privat grund, må forbrugeren betale for vandspild fra jordledning mellem skel og henholdsvis stophane og målerbrønd.

Læs dom 
her              
  

Vandspild på ledningsnet 

Vandspild på vandforsyningens ledningsnet skal være mindst muligt.
Nattimeforbruget mellem kl. 02.00-04.00 bør som en tommelfingerregel højst være 1 liter pr. person pr. time.

Ved vandspild over 10 % af udpumpet vandmængde skal der betales vandskat.
Sagt på en anden måde kan vandforsyningen have et tilladt vandspild/ umålt vandforbrug op til 10 %, som skal dække forbrug fra brandhaner, skylning af ledningsnet o. lign.

Vandtab ved utætheder

Hent tabel visende udløbsmængder ved åbninger af forskellig størrelse og tryk her

Fakta

En parcelhus-familie på to voksne og to børn bruger pr. år ca. 150 m3 vand, hvilket beløber sig til ca. 5.000-6.000 kr. pr. år, incl. målerafgift, statsafgift og moms. Hertil kommer opvarmningen af det varme vand, som bruges til bad, opvask osv.