PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Vandmålere
Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes, det gælder også byggevand.
Alle ejendomme skal derfor have monteret en vandmåler. 

Ejendomme som er tilsluttet vandværket
Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige efter vandledningens indføring i ejendom eller i målerbrønd.

Det er ejers ansvar, at vandmåler er monteret efter forskrifterne samt at måleren ikke udsættes for kulde/varmepåvirkninger.

Nye tilslutninger
Ved alle nye tilslutninger anlægger vandværket målerbrønd.
 
Grundejers forpligtelser
Grundejer har pligt til at holde målerbrønd synlig og tilgængelig for tilsyn og udskiftning af vandmåler.

• Alle vandmålere skal have en kontraventil.
• Alle vandmålere skal have monteret
          plombering.

Vandforsyningen ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke disse. 

Plomberingen må kun brydes af vandforsyningen.
Bliver plombering brudt uden vandforsyningens kendskab, vil der blive opkrævet et gebyr og ejendommens vandforbrug vil blive skønnet.

 
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.
Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Det er ligeledes grundejernes egen opgave at aflæse vandmåleren.
Anmodes vandforsyningen om at aflæse vandmåler, skal grundejer selv afholde udgiften hertil.
 
Tilbagestrømningssikring
Ved alle ejendomme skal der være etableret tilbagestrømningssikring, i henhold til EN/DS 1717, til sikring mod forurening ved installationer.
 
Det gælder som sagt alle: 
Boliger, landbrug, industri, laboratorier, tandlæger, rensningsanlæg, spabade, svømmeanlæg o.s.v.

Opfylder dine VVS-installationer den nye lovgivning?? Læs her


Beskadiget måler
Forbrugeren skal sørge for, at vandmåleren sikres mod frost, i modsat fald kan der opstå sprængning af måleren.
Udskiftning af frostsprængt vandmåler skal betales af forbrugeren.
Det samme gør sig gældende for øvrige skadepåvirkninger.

Endvidere skal vandmålerens låg altid være lukket for at hindre dannelse af grønalger under målerglasset.


Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.
 
Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk