PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Vandkvalitet og kontrol

Vandforsyningen skal levere rent vand og overholde kravene i Tilsynsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse
nr. 1449 - Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
 
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol på vandets vej - således kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer og af drikkevandet afgang vandværk og hos forbrugerne.
Læs mere om
vandets vej.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen af Nordfyns Kommune.
Den seneste afgørelse om drikkevandskontrol og boringskontrol er fra august 2012.

Drikkevandskontrol: 

   Begrænset kontrol - ledningsnet/forbruger 4 pr. år
   Normal kontrol - afgang vandværk 1 pr. år
   Udvidet kontrol - afgang vandværk
   + kontrol for Metan
   + kontrol for svovlbrinte, hvis det påvises i boring
1 pr. år
   Kontrol med uorganiske sporstoffer -
   ledningsnet/vandværk
1 pr. år
   Kontrol med organiske mikroforureninger - 
   afgang vandværk
1 pr år
   Boringskontrol
   +
kontrol for Metan og Svovlbrinte
1/4 pr. år
   BAM i Boring 4 1 pr. årVandforsyningen anvender det akkrediterede laboratorium Eurofins til prøveudtagning og analysering af vandprøver, www.eurofins.dk

Vandforsyningen udpeger hvert år, hvilke adresser der skal udtages vandprøver fra, som regel fra ejendomme i ledningsnettets yderområder, således at vandforsyningsområdet bliver dækket ind mest hensigtsmæssigt.

Vandforsyningen foretager egenkontrol i det omfang det skønnes nødvendigt.
 

Den lovpligtige information - Drikkevandskvaliteten 2014

Vandkvalitet 2015

 

BAM i Boring 4

For boring 4 DGU 136.218 gør sig gældende, at der i flere år er påvist BAM, som har været faldende.
Men da der var en mindre stigning i 2010, har Nordfyns Kommune gjort gældende, at der fra 2010 1 gang årligt udtages en prøve fra boringen til analyse for BAM, så længe stoffet påvises.
Indholdet af BAM er faldet fra 0,015 µg/l i 2014 til 0,014 µg/l i 2015.


I lighed med øvrige vandforsyninger og helt i tråd med lovgivningen blandes råvandet med BAM fra boring 4 med råvandet fra de øvrige 3 boringer.

Kravet til vandkvaliteten er således overholdt, da BAM i drikkevandet, afgang vandværk, ikke overstiger grænseværdien.