PRINT SEND TIL EN VEN
Trøstrup Vandværk

Trøstrup Vandværk

Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 23. august 1966

Trøstrup Vandværk er et privat vandværk og ledes af en bestyrelse.
Der er ingen fastansatte i vandforsyningen.


Forsyning

Forsyner ca. 1.070 forbrugere med rent drikkevand i Nordfyns- og Odense Kommune.Forsyningsområde
 

Indvindingstilladelse

Tilladelsen er gældende til 1. maj 2014 og giver ved tillægstilladelse fra 2009 ret til at indvinde 200.000 m3 vand årligt.
Tilladelsen er pt administrativt forlænget.

Udpumpning

Vandværket udpumper ca. 150.000 m3 rent drikkevand til vandforsyningens forbrugere pr. år og havde i 2014 et vandspild på 7 %.
Vandspildet sker i forsyningsområdet i Korup gennem flere små utætheder. Derfor er vandforsyningen i gang med en løbende ledningsrenovering.
 

Indvindingsboringer

Vandforsyningen råder over 4 produktionsboringer beliggende ved vandværket og fordelt i Langesø Skov, hvorfra råvandet pumpes op fra dybder af 31- 47 m.
Alle boringer har en cirkulær beskyttelseszone med en radius på 25 m. Læs
 

Vandbehandling

Råvandet pumpes fra boringerne ind til værket, hvor det gennemgår en simpel vandbehandling. 
Vandet iltes i iltningstårnet gennem rislebakker, hvorfra det ledes til 3 parallelkoblede, åbne sandfiltre med et samlet areal på 14 m2.
Vandværket er anlagt i kote 38.

Filteret fjerner jern- og manganforbindelser inden vandet føres til 2 underjordiske rentvandsbeholdere på i alt 300 m3.
3 rentvandspumper med VLT-anlæg, pumper drikkevandet ud i ledningsnettet til forbrugerne fordelt på 3 forsyningszoner - Korup, Morud og Rue.

Grundet terrænkoter er der et forhøjet tryk i Korup, som er reduceret med en trykreduktion.
Der er monteret trykforøger på vandværket på Morud-zonen, så der kan leveres vand til Farstrup for VandCenter Syd.
 

Ledningsnet

Forsyningsnettet udgør i alt ca. 55 km forsynings- og stikledninger med tilhørende målerbrønde, som tilhører og er vandforsyningens ansvar.

Vandforsyningens ledninger, som anlægges i privat jord skal tinglyses.
Ledninger i offentlige og private veje i byer skal godkende af kommunen, som gæst i vej.

Skyllevand

Filterskyllevand udledes til et 40 m3 stort bundfældningsbassin, hvorfra det efter en mindste bundfældningstid på 16 timer, tømmes via skyllevandsledning til en nærliggende mose, som afvandes til Stavis å.
Slambassinet tømmes for slam 1 gang årligt, eller så snart slamlagets tykkelse er 10 cm, og deponeres på en godkendt losseplads.

Drift

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering, skylning, pejling og udpumpning til forbrugerne m.m., styres og overvåges SRO-anlæg.
Hvis en af funktionerne svigter, får formand/driftsleder straks en sms-alarm, og kan omgående gribe ind.

Tilsynsmyndighed

Da vandværket er beliggende i Nordfyns Kommune, er det den kommune som fører tilsyn med vandværket, hvilket tilstræbes hver andet år.
Kontaktperson er civilingeniør Janna Nicolaisen, Teknik og Miljø, tlf. 64828108 eller jan@nordfynskommune.dk.

Information til forbrugerne

1 gang hvert år skal vandforsyningen informere forbrugerne, jf. Drikkebekendtgørelse om vandkvalitet, om forsyningsområde m.m., hvilket sker i den blå indkaldelse til generalforsamlingen, som sendes til samtlige andelshavere eller ved annoncering.

Kontakt Vandværk

VandCenter Syd as

Vandværksvej 7

5000  Odense C
Tlf. 63 13 23 33    

E-mail: info@vandcenter.dk      

Aktuelt

Takstblad 2016
Den faste årlige afgift og vandafgiften har i 2015 og 2016 været unormalt lave, idet vandværkets formue skal afvikles inden overdragelsen til VCS den 1.1.2017.
For 4. kvartal 2016 kommer der dog en stigning af den faste afgift fra 37,50 kr. til 100 kr..
Det skyldes bl.a. at der ved en fejl er opkrævet 37,50 kr. i stedet for 50 kr. de 3 første kvartaler i år.